პარასკევი, 2018-12-14, 8:24 PM
მოგესალმები სტუმარი | RSS
საიტის მენიუ
კატალოგის კატეგორია
მოთხრობები [10]
storyes
ლექსები [3]
verses
ჩვენი გამოკითხვა
როგორ მოგწონთ საიტი
სულ პასუხი: 72
მინი-ჩათი
მთავარი » სტატიები » მოთხრობები

Gio Da Tamo

- Ravici aba ise.
-ise chemi niki saidan ?
-kargi getyvi saidan maqvs sheni niki, ogond imas ar utxra.
-ok .razea bazari
-kargi getyvi,ogond gijad ar chamtvalo. Shenma zmakacma erti simgera gamomigzavna, romelic shen chawere.zanlian momewona sheni xma da shenit davinteresdi.shemdeg sheni surati gamovartvi da suratshic zalian momewona da mere vtxove tu sheizleba rogorme dakavshireba giostan mitxaritqo.xoda manac momca sheni id gaicanio, ogond ar utxra misi id me rom mogecio.
-kargi,ar vrtyvi.tamuna gqvia xo ?
-xo ,tamuna mqvia…gio ramdeni wlis xar?
-16is, shen ?
- ups…… me 13is .
-zalian kargi …ar ginda chemi saxlis nomers mogcem da telefonze vilaparakot, aq laparaki mezareba.
-ok.dagirekav aucileblad .
giom uTxra Tamunas Tavis saxlis nomeri da Tamunamac daureka.
-gio shen xar?
-xo tamuna var.ras shvebi ?
-ravi isets arafers, shen ?
-ravi arc me …
-sad swavlob tamu ?
-konkretulad gainteresebs tu skola ?
-ravi konkretulad ..
-vakeshi shen ?
-me vajaze. Romel klasshi xar?
-me 9shi shen ?
-me kolejshi var .momaval wells vabareb …
-xoo ? zaan kargi .sad abareb ?
-teatralurze.
-wow.ra magaria …
-tamu surati gaqvs?
- ki magram iq upro patara var …
-araushavs, tu shegizlia gamomigzavne kargi ?
-kargi .
Tamunam gaugzavna gios Tavisi suraTi.
- kargi gogo xar …
- madlobt gio…
- arafris…
- kargi tamu exla wavedi me da xval gavagrzelot laparaki ok ?
- ok.

E ese yoveldRiurad laparakobdnen Tamuna da gio telefonze…...
Ggavida 1Tve, movida dro isini dasasveneblad wasuliyvnen .
maT zafxulSi erTmaneTi daaviwydaT. arcerTi ar fiqrobda erTmaneTze ….. maT mTeli zafxuli kargad gaatares .Semdeg ki dadga Semodgoma da isini daubrundnen Tbiliss.maT faqtiurad erTmaneTi agarc axsovdaT.
erT dges giom miswera Tamunas ..
- tamu, rogor xar?
- Kargad gio shen ? saidan gagaxsendi exla ..
- Ravici abaa… vnaxe sheni niki da mogwere…
- Ra xdeba shensken axali ?
- Ravi iseti araferi, shensken ?
- Me .. ravi abaa… love myavs …
- Xoo ? zalian kargi .
- Xo .sad xar ?
- Zmakactan var exla. Ginda web-camera chagirto ?
- Xoo abaa raa… zalian mainteresebs exla rogori xar …
- Xoo ? aha chavrtav exla…ai accepts daachire …
- Ok .ui ra sayvareli xar… kiss u
- Gaixare. Mpua
- Zaan momwwone magari xar zaan 
- Didi madloba
- Arafris.shen ar gaqvs camera?
- Ara
- Rato mere
- Ravi rat minda araa aucilebeli
- Xo nu rogorc ginda

- Sxva kid era xdeba shensken axali momiyevi rame …
- Ravici araferi ar xdeba iseti …
- Sad daisvene ?
- Ravici sad agar … shen ?
- Me sofelshi viyavi da mere suramshi .
- Kargia . ginda shevxvdet ?
- Ravici aba… ratomac ara …
- Zalian kargi …
- Sad shevxvdet ?
- Ravi, shen sadac metyvi iq shegxvdebi .
- Ok. Mashin vakis parkshi tu ginda …
- Ok .wamoiyvan vinmes ? ?
- Ravici aba … ki ert daqals wamoviyvan .
- Kargi me chems zmakacs wamoviyvan.
- Kargi .da rodis shevxvdet ?
- Xval gcalia ?
- Ki shen ?
- Mec.
- Kargi mashin xvalve shevxvdet.
Tamunam daureka Tavis daqals da Sexvedraze SeTanxmdnen.
D dadga meore dRec. roca Tamuna da giorgi unda Sexvedrodnen.nela-nela gadioda saaTebi da wuTebi da bolos dadga Sexvedris droc.gogoebi biWebs elodebodnen 45wT.bolos giom Tamunas daureka da uTxra: Tamu ukacravad gvagviandeba cota da gTxovT dagvelodeT ar waxvideTo.
Ggavida 5wT da movida 4biWi:me gio vicani da misken wavedi,xolo Cemi daqali ki ijda skamze da meloda rodis miviyvandi gios dam is Zmakacs. Tamunam naxa gio da misi Zmakacebi da Semdeg Tavisi daqalisken wamoiyvana yvela. Mmividnen Dda Tamom biWebi gacno Tavis daqals. isini isxdnen da laparakobdnen ese naxevari saaTi,Semdeg Tamos daqali wavida da Tamo 4biWSi marto darCa.gio da Tamuna laparakobdnen 1saaTi Semdeg Tamoc wavida...
Tamo gzaSi fiqrobda rom mas gio Seuyvarda,da rac ufro masze fiqrobda miT ufro uyvardeboda da uyvardeboda gio.im saRamos kompiuterSi Semovida misi Seyvarebuli...Tamom mas YUuTxra rom is TavianT urTierTobaze dafiqrda da mixvda, rom es biWi mas ar uyvarda…...da sul gioze fiqrobda.mere Tamom da giomac ilaparakes... giom Tamos uTxra rom ‘Sennair Seyvarebulze uars ar vityvio. Tamo Zalian bednieri iyo. 4 dRe Tamo gios Tavis grZnobas umalavda, xolo Semdeg mivida da uTxra yvelaferi... gios gaexarda Zalian amaze da Tamos uTxra rom is masac uyvarda... Tamos ar ejera es yvelaferi.….. Tamo Zalian bednieri iyo amis gagebiT rom vinc Tavis Tavze metad uyvars manac igive grZnobiTA upasuxa. isini Zalian bednierebi iyvnen.
Ddadga meore Sexvedris dRec... Tamo Zalian bednieri iyo rom im adamians naxavda vinc sicocxleze metad uyvarda.Tamo isev Tavis daqalTan erTad wavida Sexvedraze, magram biWebma dResac daagvianes oRond exla ukve 2saaTiT.roca movidnen gogoebi eCxubnen, radgan isini biWebma 2saaTi quCaSi daayena da elodeboda.Semdeg Tamo da gio dajdnen da ilaparakes yvelafer imaze razec CatSi uTxres erTmaneTs.gio ver bedavda rasac internetSi eubneboda is sinamdvileSic rom eTqva.maT didi xani ilaparakes,Semdeg ki wavidnen. giom Tamo dapatiJa TavisTan saxlSi,da Semdeg isev 1kviraSi isini erTmaneTs Sexvdnen, oRond ukve gios saxlSi.giom Tamos Ddedamisi gaacno.dedamiss moewona Tamo,aseve Tamosac moewona misi Seyvarebulis deda. im dRes Tamom da giom Zalian bevri ilaparakes TavianT momavalze, gio mas eubneboda, rom masTan gadasuliyo sacxovreblad. Tamo amas Tavisi mSoblebis gamo ar akeTebda, radgan icoda, rom saxlidan Tu wavidoda misi mSoblebi amas ver gadaitandnen, radgan maT Tamo 1Svili yavdaT. Tamom da giom im kviraSi Zalian bevrjer iCxubes, Tamo tiroda, aRar icoda ra eqna, fiqrobda rom is nel-nela Tavis Seyvarebuls kargavda,Dda gioze gabrazebuli yvelas eCxubeboda, magram ase Tu ise bolos isini mainc rigdebodnen.Tamos xandaxan egona rom is gios aRar uyvarda... magram bolomde amas ver aRiarebda radgan is fiqrobda roca adamiani dedamiss gagacnobs da geubneba CemTan gadmodi sacxovreblado mas ukve seriozuli gadawyvetileba qonda miRebuli, ubralod is xandaxan cud xasiaTze iyo da amitom elaparakeboda ese.nel-nela gioze Tamoc uyveboda Tavis mSoblebs Tu rogor uyvarda mas gio. Ddedamisi Tamoze nerviulobda, radgan is bolo dros sul nerviulobda da tiroda. ...mas dedam misca neba rom is Seyvarebuls, mxolod kviraSi 2jer Sexvedroda, radgan fiqrobda, rom Tu isini yoveldRe naxavdnen erTmaneTs Tamos saxlidan wasvla moundeboda... Tamom moaxerxa rom dedamisi daeTanxmebia kvirSi 1xel gio enaxa... ese gavida 1 kvira... movida dRe, roca isev unda Sexvedroda erTmaneTs Tamo da gio.Tamo mivida giosTan saxlSi naxa misi naTesavebi gaicno misi Zmebi da Zalian uxaroda rom is gios yvela naTesavs moswonda.Tako giosTan iseTi bednieri iyo rom mas sul daaviwyda, rom dro gadioda da misi wasvlis droc axlovdeboda. Ddeda yovel 2wTSi urekavda sad xaro,is Tamoze nerviulobda...roca Tamo saxlSi mivida mas deda dagvianebisTvis Zalian eCxuba...Tamo mizezebs eZebda, rom saxlidan wasuliyo...da dadga is dRec, roca Tamom wasvla gadawyvita da amis mizezi deda gaxda...man Caalaga erTi patara CanTa da gadawyvita saxlidan wasvla da im adamianTan cxovreba vinc egona rom misi erTaderTi siyvaruli iyo.dedam mas ar misca neba wasuliyo saxlidan. man Tamos uTxra rom giosTan daereka da Tu gio etyoda modi CemTano maSin Tamos Tavs dedamisi miuyvanda gios.Tamom marTlac gios daureka.
- gio, ras Svebi ?
- ravi,Sen ras Svebi ?
- gio, exla ragac unda giTxra !!!!
- miTxari
- gio! saxlSi dagvianebisTvis dedaCemi Zalian meCxuba da me gadavwyvite saxlidan wasvla.dedaCemma miTxra Tu gio Tanaxma iqnebao me migiyvan mis saxlTano da me Sen masTan dagtovebo. ra vqna gio movide SenTan ? Zalian mrcxvenia...
- Tamo eg meored ar Tqva... raTqmaunda unda moxvide aba ra unda qna.
Ggios etyoboda, rom gaxarebuli iyo...
- kargi gio.me exla Cavicvav da moval maSin SenTan.gio DEdedaSeni Tanaxma iqneba SenTan, rom gadmovide ???
- ra Tqmaunda ki , da jereserTic es Cemi saqmea me vis miviyvan saxlSi da vis ara, ase rom sixarulo gelodebi saxlSi. Tan SenTan raRacaze salaparakoc maqvs.
- kargi gio, Tu yvela Tanaxmaa maSin moval.
- kargi.
Tamos deda aRSfoTebuli iyo, aRar icoda rogor SeeCerebina Tamo, rom saxlidan aRar wasuliyo.bolos uTxra, rom mamamiss dalodeboda da is Tu gauSvebda waiyvanda is. Tamos egona, rom mamamisi daTanxmdeboda wasvlaze,magram ese ar moxda.
Mmovida Tamos mama.Tamo karebSi daxvda CanTa akidebuli.Tamos mamam ikiTxa Tu sad midioda misi Svili.Tamom upasuxa rom is im adamianTan midioda vinc uyvarda.Tamos mamas gaecina,Seiyvana oTaxSi da laparaki daiwyes maT.

-Tamo,ra gWirs ? ra dagemarTa miTxari da isic miTxari ratom ggonia rom gios uyvarxar Cvenze metad ?
-mama, me ar vambob rom Tqven ar miyvarxarT ubralod minda rom im adamianTan vicxovro. sul gioze vfiqrob mama. gTxov gamige
-raze mTxov rom gagigo, Sen ginda rom ese patara gaTxovde da Seni mSoblebi miatovo ?
-mama xo ici rom egre araa,Zalian miyvars gio daa minda rom masTan viyo. Ggpirdebi me da gio yoveldge movalT saxlSi da ginaxulebT Sen da dedas. gTxov damijere rom marTla Zalian miyvarxarT Sen da deda, magram ar idardoT cxovreba eseTia odesme mainc momiwevs gaTxoveba da asaks ra mniSvneloba aqvs.
mamam akoca loyaze Svils da sTxova rom igi saxlSi darCeniliyo,magram amaod.man uTxra Tavis mSoblebs rom misi cxvenia, cxvenia imis rac gaakeTa da mSoblebs bavSvobidanve moyolebuli Sroma wyalSi Cauyara, magram sul erTidaigives laparakobda, Tu rogor uyvarda mas Tavisi momavali qmari.mama Svils sul imas eubneboda CanTa dade da isev Zveleburad viyoTo.daviviyoT is yvelaferi rac exla moxdao, magram Tamo mainc erT azrze iyo, rom mas giosTan cxovreba undoda.bolos mamam Tqva:
- Svilo, Tu Sen saxlidan waxval gpirdebi, rom Sen Sens mamas TvaliT veRar naxav.
- Mmama! Kkargi egre nu iZaxi gTxov.me waval Sen ki iqnebi dedasTan da bednieriad icxovrebT.me da gio yovel dRe ginaxulebT.
Aam dros Tamos mobilurze giom daureka.

- Tako, sad xar modixar ukve?
- Aar vici gio, ar miSveben .
Aam dros, oTaxSi Tamos mama Semovida da dainaxa, rom viRacas elaparakeboda.da uTxra Svils,rom yurmili mieca TavisTvis.Tamos mamam aigo yurmili da daiwyo giosTan laparaki.

- gamarjoba.
- GgamarjobaT.
- Sen saidan xar warmoSobiT?
- quTaisidan.
- dedaSenma icis Senze da Tamoze?
- ki, icis.
- ras saqmianobs dedaSeni ?
- umuSevaria.
- mamaSeni ras saqmianobs?
- deda mamas gaSorebulia.
- Kkargi, Sen ramdeni wlis xar?
- Mme 17is.
- ras saqmianob, swavlob ?
- diax.
- kargi.
- Tamos gadaeciT yurmili Tu SeiZleba
- ara !!!Sen Tamos nomeri da rom arsebobs saerTod unda daiviwyo, Torem didi problemebi Segxvdeba.
Tamo iqiT,yviroda.tiroda,iZaxda rom uyvarda da masTan undoda, magram Tamos aravin ar aZlevda wasvlis uflebas. Tan miTumetes maT mamamisi aSorebda.
-kargiT.- upasuxa giom .
mamam dakida yurmili.
Tamo mainc wasvlaze fiqrobda.
roca MmSoblebma mas ver Seagnebines rom is saxlSi unda darCeniliyo.mivida mama da Tavis qaliSvils simwrisgan gaartya. Ggogonas cxviridan sisxli wamouvida.is sisxls veRar iCerebda.mama Zalian Sewuxda am ambavze da Svils ese mware dartymisTvis bodiSs uxdida.Tamo tiroda da mamas Txovda Ppatiebas, rom ese Zalian gaamwara.mama ki Zalian cudad gaxda da guli astkivda... Svils amaze Zalian SeeSinda, rom Tavis mamas ram ear mosvloda.15 wuTis mere gogom sisxli SeiCera da egreve mamasTan gaiqca Tu rogor iyo misi skuTari mSobeli,magram yvelafris miuxedavad is mamas Txovda,rom giosTan mieca Sexvedris ufleba, bolos mama mainc daTanxmda Tavis Svils.Svils es Zalian gauxarda. is mivida telefonTan da Cumad Tavis Seyvarebuls daureka.
-gio, mapatie ese rom moxda, yvelaferi Cemi brali iyo.
-Tamo modi es daimaxsovre, rom me Sen Tavs Aarasodes daganebeb.
-maSin mamaCems ratom uTxari kargiTo?
-me magaze ar miTqvia,me problemebze vuTxari.
- a kargi.gio xom gjera Cemi, rom msoflioSi yvelaze metad miyvarxar?
- xo mjera. Aau Tamo cudad var, Tavi miskdeba
- xo ? me kide cxviri mtkiva Zalian
- kargi sixarulo, yvelaferi mogvardeba.
-xo imedia. Kkargi sixarulo wavedi Zaan cudad var da xval dagirekav kargi ?
-kargi,mec wavedi Tavi miskdeba
- kai ar inerviulo
-kargi.
-miyvarxar
ramodenime dgis Semdeg, gio da Tamo erTmaneTs isev Sexvdnen . roca Tamo da gio musikebs usmendnen, gios deda Semovida.man Tamos uTxra rom mas Tavisma dedam daureka.Tamo Zalian cudad gaxda, rac gaigo gios dedisgan .man gaigo rom Tavisma dedam gios dedas daureka, radgan, daxmareboda da Tamo daerwmunebina rom isini ar unda Sexvedriliyvnen.Tamom da giom erTmaneTs gakvirvebulebma gadaxes. Tamos tirili undoda da sul imas fiqrobda Tu ras ukeTebda Tavisi deda. magram mas gios dedam uTxra da darigeba misca, rom dedasTvis yvelaferi daejerebina da nel-nela mere yvelaferi mogvardeboda.Tamos ki ise ewyina es dedamisisgan cremlebi wamouvida.Semdeg gios dedam datova bavSvebi marto rom moefiqraT ras izavdnen.Tamo Zalian cudad iyo da sul imaze fiqrobda Tu ra gaukeTa dedamisma.Semdeg 3saaTis mere Tamo wavida saxlSi da dedas Tavi ise moaCvena, rom viTom araferi momxdara.
-3dRe me da gio mere Cveulebrivad viyaviT, xolo 3dRis mere giom miTxa rom agar vuyvardi.me Zalian cudad gavxdi,vtirodi da xmas ver viRebdi.Zalian metkina guli imaze rac moxda,sul imaze vfiqrobbdi Tu ratom moxda es da ra gavukeTe am adamians eseTi, movida miTxra rom aRar vuyvardi.2dRe tirilis mets arafers vakeTebdi. dedaCemi sul imas mekiTxeboda ratom vtirodi da ra xdeboda,magram me mas xmas ar vcemdi...2dRe arc daqalebTan milaparakia,yvela imas mekiTxeboda Tu ra mWirda, magram aravis xmas ar vcemdi, marto imaze vfiqrobdi rom es yvelaferi tyuili yofiliyo.
-Semdeg 3dRis mere miTxra : -Cems moTminebasac sazRvari aqvs, nu ggonia rom me Sen gadagiyvare araa egre,ubralod 3dRe dedaSenis zarebi modioda,rom Cems Svils Tavi gaanebeo.mec meti gza ar mqonda... da egre gamovida...mapatie Tu odesme SenTvis cudi miTqvia.
- me erTi periodi davijere es yvelaferi, magram mere mivxvdi,rom Tu me mas marTla vuyvardi me da gio yvela problemas erTd gadavitandiT, magram Ggios amis gagebac ar undoda,roca siyvarulTan dakavSirebiT velaparakebodi. –bolos mivxdi rom es biWi ar iyo Cemi siyvarulis Rirsi, xdeba eseTi raRaceebic xSirad, magram ar vicodi es adamiani ese sastikad Tu momeqceoda... me misi gulisTvis ojaxs vatovebdi...dedas da mamas romlebic cdilobdnen rom maTi Sroma wyalSi ar Cayrililiyo.xandaxan vfiqrob ra moxda eseTi da marTla vuyvardi Tu ara, magram am pasuxs veravin ver metyvis.exla ki vfiqrob rom es yvelaferi kargic aris rom moxda...radgan gavige vin iyo da ras warmoagdenda es adamiani da imasac mivxvdi rom es namdvili siyvaruli ar iyo.droTaganmavlobaSi viviwyeb im Zvel siyvaruls rac gios saxiT gadamxda,magram xandaxan dadgeba momentebic roca win midgeba yvelaferi.

arauSavs es albaT nawilobriv yvelas brali aris.magram yvela adamiani unda SevecadoT Tu vinme Segviyvarda da man Cven eseTi raRac gagvikeTa,rom daviviwyoT is adamiani da cxovreba

კატეგორია: მოთხრობები | დაამატა: QaJuKa (2008-09-01) | ავტორი: tamuna
ნანახია: 5469 | კომენტარი: 4 | რეიტინგი: 4.8/5 |
სულ კომენტარი: 4
0 Spam
4 ar midgeba  
madloba tqven forums

0 Spam
3 ar midgeba  
ui amidga

0 Spam
2 ar midgeba  
bliaaad ar midgeba :(

0 Spam
1 Basu  
ehh ;( mec igive istoria maqvs :S:S

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
შესვლის ფორმა
ძებნა
საიტის მეგობრები
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0