სამშაბათი, 2018-11-20, 11:32 AM
მოგესალმები სტუმარი | RSS
საიტის მენიუ
კატალოგის კატეგორია
მოთხრობები [10]
storyes
ლექსები [3]
verses
ჩვენი გამოკითხვა
როგორ მოგწონთ საიტი
სულ პასუხი: 72
მინი-ჩათი
მთავარი » სტატიები » მოთხრობები

gaprena uprtod =]


 daibada tbilisshi, chachavas samshobiaroshi, bebiaqalis saxeli da gvari ar maxsovs samwuxarod..ojaxshi meore shvili iyo da yavda tavisze 6 wlit ufrosi zma-leqso. mshoblebi sashualo asakis..dakonkreteba zedmetia..xoda, mokled 6 wlamde chveulebriv, swavlobda bagshi, leqso kargi magalitis mimcemi bavshvi iyo…6 wlis data sheiyvanes skolashi..romel skolashi?? 53… meshvide klasamde sanimusho moswavle iyo, magram 13 wlidan quchashi gavida…gavida da skolis arseboba daaviwyda..celqi bichi ar iyo, piriqit,seriozuli da damjdari bavshvi iyo..chkvianic..ubralod qucha ar azlevda sashualebas rom sanimushod eswavla..15 wlis rom gaxda curvashi saqartvelos chempioni gaxda..amis mere sports tavi daaneba..qucha archia..quchas ki rogorc icit tavisi kanonebi aqvs… datac zalian magrad chaerto quchur cxovrebashi da warmatebuli quchis bichic gaxda…17 wlamde sheyvarebuli ar yofila seriozulad..ise, mowoneba iyo ramdenime magram, gogoze win isev da iseev quchas ayenebda..zalian bevr gogonas mowonda.. aaaaaaaaaa, gainteresebt eweoda tu ara??ki…sigaretsac eweoda da plansac… xasiatshi yvelaze kargs daunaxavdit samartlianobas, magram uaryofitshi ramdeni chamovtvalo ar vici..jiuti, uyuradgebo, zarmaci.. xoda, ertxelac gamis 11ze ubanshi mware garcheva qondat zmakacebs , data iq ar iyo..daurekes:
-shechema sad xar bicho, gelodebit..
-zma, male chemoval ra..dedachemi cudadaa..
-ra chirs zma? rame cudia? amovalt data ..daxmareba xo ar gchirdebat?
-ara zur, madlobt zma…ragac eqimtan iyo dges da ar ambobs analizis pasuxs..mimalaven tu ra pontia ver vxvdebi amis dedas------
-kai zma dawynardi, gaigeb shechema, ra eklebze zixar..
-xo ra..gavigeb dgesve..leqsoc sadaa ar vici..ar mosula dges saxlshi. arc daurekavs!
-kai zma dawynardi..rame tua aq vart ra..aba shen ici..
-magrad ..
ra mouvida datas dedas? xo, sainteresoa…ra mouvida da am ambis shemdeg 2 tveshi gardaicvala… rogor? ara, analizebis brali ar iyo..arc avadmyofobis.. leqsos manqanit tviton da leqso kaxetis gzatkecilze avariashi moyvnen..leqso dakochlda..deda gardaicvala reanimaciashi.. data zalian cudad iyo..radganac bolos roca naxa, dedamistan magari chxubi qonda..bolo sityvebi ki dedamisisgan iyo es:’wadi..momshordi..quchis garda araferi gainteresebs..eg qucha mogigebs bolos!’
data zalian nanobda tavis saqciels, magram sinanuli gviani iyo..zalian gviani..ukve skolas amtavrebda..banketi ramdenime kvirashi iyo..profesia arc aerchia..gadawyvetileba ver miego..quchashi darcheniliyo, sadac did momavals uwinaswarmetyvelebdnen, tu swavlistvis mieyo xeli.. gadawyvita 1 weli abiturienti yofiliyo, momzdaebuliyo da tu chaabarebda ra kargi, tu arada qucha arsad gaeqceoda..
moaxlovda banketis dge.. magrad epazoreboda halstuxis gaketeba da kostumis chacma, ase xom arasodes chaucvams..magram gogoebma zalian txoves da martlac.. BMW shi chasxdnen data, zura, batu da samxara.. gogoebtan unda gaevlot..2 gogo unda aeyvanat. batus sheyvarebuli nanka chaisves da kidev sopi.
banketma kargad chaiara…icekves, imxiarules..magrad gaertnen..sabanketo darbazis gverdit patara otaxi iyo..sruliad carieli..ratomgac data kargad ar ertoboda..albat dedamisis tragedia jer gadatanili ar hqonda.. ragac cudad igrzno tavi uceb da gadawyvita gasuliyo sadme…darbazs mocileboda..gavida..dainaxa otaxi..sheixeda da ra dainaxa? sopi gulamoskvnit tiroda..tiroda ara, grialebda! datas adre arc sheumchnevia sopi..icoda rom klaseli iyo, mara saxelis da gvaris garda araferi icoda..gvaric aviwydeboda xolme.. ra atirebda?? gogoebis problemit data pirvelad mashin dainteresda..
-sopi, ra gchirs..ra gatirebs?
- araferi, data, daiviwye..
- sop, mitxari ra..
- me xom shen titqmis ar gicnob? ufro sworad ar vicnobt ertmanets..
- kai, damshviddi da ise vilaparakot, tu ginda haerze gavidet..
- xo, ravici..
- kai nuga tiri ra sop..
- xo xo..ar minda sxvebma daminaxon namtiralevi..
- ar daginaxaven..ukana karidan gavidet..
- kai..
sopi da data garet gavidnen..sopi sumtlad kankalebda..datas ver gaego, ra unda momxdariyo iseti, rom adamians ase etira, mitumetes banketis dros..
- sop, exa momiyevi ra moxda..
- me ar gicnob da arc vici sheni ndoba sheizleba tu ara..
- kai ra sop..
- shen mainc ver gaigeb..daqalebi ar gyavs..gogoebtan zalian oficialuri urtiertoba gaq.me kide vin var? arasodes gisaubria chemtan..
- kai ra..eg arafer shuashia..momiyevi ra ra gchirs..
- ver gamigeb..
- ra daicheme rom ver gagigeb? iqnebda yvelaze kargad me gagigo?
sopim cremliani tvalebit amoxeda datas, tvalebshi chaxeda da utxra:’me maklia siyvaruli..debili ggonivar xo? ara, martla maklia…sitboc..’ datam uceb ver moifiqra pasuxi..dafiqrda .. sopis tvalebshi chaxeda da daikarga..sadgac usasrulod chazira sopis tvalebma..sevdiani, cremliani..zalian lamazi tvalebi qonda sopis..tuchebi? martla zaan magari..saertodac magari gogo iyo..datam aqamde ratom ver sheamchnia is? pasuxi datamac ar icoda am kitxvaze..rac mtavaria exla sheamchnia..zalian lamazi gogoa..angelozs gavs..namdvil angelozs..
- sop ar ginda sadme gaviseirnot manqanit?
- ravici..
- wamodi, cota guls gadaayoleb..
- kai, wamoval..
- dabrzandit qalbatono..:)
sopis gaegima..chasxdnen manqanashi da wavidnen..sad tvitonac ar icodnen..bevri iares qalaqshi da bolos qalaqgaret, wynetshi amoyves tavi..iq, mgoni yvelam icit,tbilisidan rogorc ki gadixar, aris gadasaxedi..saidanac mteli Tbilisi xelis gulivit mochans..iq mividnen..datam sopis tvalebshi chaxeda da utxra:
-sop, momiyevi ra gchirs…gtxov ra..
-ar jobia tbilisis xedis yurebit datkbe vidre me momismino ras vibodialeb?
-kai ra sopo..shentan arasodes misaubria ase..minda rom axla visaubrot..
-iqneb me ar minda?
-davijero ar ginda? rato tirodi? vinmem gawyenina?
-…
-mipasuxe ra..
-kai..odesme vinme gyvarebia?
-chesnad ro vtqva ara..arc minda miyvardes..
-survilze araa..ise bichebs ra gichirt..ai me..
-shen ra? mshvenieri gogo xar..zalian lamazi..umagresi tvalebi gaq da vafshe ra..
-…magas rato meubnebi..?
-komplimenti araa..rac xar imas geubnebi..
-madlobt mainc..:)
-zaan gixdeba gimili..
-madlobt..
-xoda gadavidet exla problemaze..ra gchirs?
-kai ..daviwyot iqidan, rom ‘lamazi’ radganac var , agaravis ainteresebs chemi xasiati..lijbi magattan viyo rogorc sheyvarebuli..xo xvdebi ra?? xoda, chemma yofilma sheyvarebulmac mase gaaketa..1 tve gaerto chemit..mere damado da gamibazra zaan sazizgrobebi..imis mere yvela bichi kaxpasavit agmiqvavs..arada mase araa..agaravis unda chemtan ertad yofna, saxelis gafuchebis eshiniat..arada me xom ar var maseti? me araferi gamiketebia iseti, rom mrcxvenodes..
-gasagebia..
-xoda.. amis gamo sul marto davrchi..imas agaraferi ar uchirs exla..me ki..me…
-kai sop dawynardi..mitxari vin iyo sheni sheyvarebuli?
-ra mnishvneloba aq? daiviwye ra..
-mainc gavigeb ra azri aqvs..
-mere ra?? arc araferi..ar minda araferi ra..dges banketi iyo da unda bednieri vyofiliyavi magram chemze ubeduri aravinaa.. yvela sxvanairad miyurebs..
-mag saqmes momandob me..
-ara, varianti araa..shen ar unda cheerio..
-kai ra sop, me shen exla gagicani da darwmunebuli var maseti ar xar..yvela angelozi ver iqneba..magram angelozze main car unda tqvan cudi ragaceebi..
-ra bavshvivit laparakob dat)
-angelozebs mase elaparkebian xolme..
datam tvalebshi chaxeda sopos, chaexuta da magrad akoca shublze…)sopi xasiatze movida..mixvda, rom marto ar iyo..data da sopi didxans uyurebdnen mzis chasvlas..sakmaod lamazi sanaxaoba iyo..tumca datas sopo ufro lamazi echveneboda..asec iyo..sopo martla zalian lamazi gogona iyo..chkvianic..tumca gulchatxrobili..da ver xvdeboda ase ratom moiqca..datas yvelaferi ratom utxra..am yvelafers sauketeso daqalebsac ar eubneboda..mze karga xnis chasuli iyo..
-data, saxlshi xom ar wavsuliyavit?
-rogorc ginda sop..axla rogor xar?
-zalian zalian kargad..sheni damsaxurebit, zalian kargad vgrznob tavs..
-xoda zalian kargi..sheni nomeri momeci..vilaparakot xolme tu winaagmdegi ar iqnebi..
-kargi..ara, winaagmdegi ar viqnebi…piriqit..
datam sopi saxlamde miacila da damshvidobebis dros shublze isev akoca..sopis tanshi jruantelma dauara..da wavida…data didxans uyurebda mis sadarbazos da raze fiqrobda tvitonac ver gaerchia..datas gogona moewona?? ragac xdeboda..tvitonac saxlshi wavida..dawva, tumca ver daizina..zalian adre iyo..am dros wesit quchashi unda ebirjavebina, magram rogorgac loginshi iwva da ar undoda fiqrebi gaepanta..mis fiqrebshi xom sul sopo iyo..misi gimili..uziro tvalebi..misi gamoxedva..misi chaxuteba..
meore dges, data zalian adre adga da samxaras daureka:
-da..
-bicho ras shvebi?
-shechema, shen shig xo ar gaq?7 saatia..paxmelia maq da ras gamagvize?
-vin iyo sopos zveli sheyvarebuli?
-chxiko…gega ra..chxikvishvili..magisi deda----
-eg vakeli kai bichi ro myavs?? magas magari daenzra bozish..
-kai shechema, ra gchirs? su gamo-levdi? mag sirtan ra ginda?
-mere dagebazrebi ra..itogshi misagebi aq da miigebs..kai midi zma..daizine..
-xo midi..dges gnaxav ra da gavarkvevt magas..
‘ara, magas magari davurxev..eg nabo-vari..gogo ra dgeshi chaagdo..tan aseti gogo..atira…ara ra..dgesve davadgebi magis sastavs da dedas -----‘
data ert gancdebshi iyo da fiqrebi ar asvenebda..mteli dge dazrwoda..xan ra gaaketa, xan ra…yvelafers afuchebda..sopis daureka shuadgisken:
-sop, sad xar?
-saxlshi..exa avdeqi..
-mzinare mzetunaxavi xar..
-shen ras shvebi?
-gamo ra..sadme kafeshi wavidet..
-kai dat..naxevar saatshi mzad viqnebi..
-kai..saxltan moval..
naxevar saatshi data sopis saxlis win idga..sopi male gamovida..
-rogor xar?
-kargad data, shen?
-mec sop..dabrzandit)
-
data da sopi wavidnen ..ert-ert kafeshi dasxdnen da zaaaaaaalian bevri ilaparakes..saerto nacnobebic agmoachines..data bevrs arafers yveboda..sopis usmenda da tavi sizmarshi egona..arasodes, arasodes dauflebia asseti shegrzneba .. ra iyo es?? mowoneba..sxva araferi..
saubris mere, datam sopi daqaltan miiyvana, tviton ki wavida..sad wavida??samxara da zura elodebodnen..
-sad xar shechema amdeni xani?
-sopistan viyavi..
-ra iyo dagevasa?:)))))
-kai gogoa ra..
-daevaseboda samxar, aba ara??:))bichs siyvaruli daaklda..vegar itbobs ert adgils))))))
-zura, normalurad mainc xumrobde..sirivit ro ikrichebi..
-yvelis vacharivit dat, shegeshala.:))
-xo kai morchit gadaobas..chxiko ubanshia?
-xo zma..ra moxda martla ?
-karoche, mag sirs sopize bozuri xmebi dauyria ra..da gogo magari gatexilshia..magari nawyenic paxodu..
-mere?
-ra mere shechema..daenzra mag sle bichs..
-ras apireb exa?
-dges mivalt ubanshi da davebazrebi da tavisi pirit sadac gaabazra, iq ityvis tavis bozur saqcielze..paxodu, magari miijejeba..
-bicho, rato zrunav mase sopis saxelze?kai 2 tvis ambavia eg..tan aqamde eg gogo arc shegimchnevia..
-exa shevamchnie shechema da sheushvi mag tavshi…
-es ver sheamchnevs dat..samxara mudam aris da iqneba sheugnebeli, xistaviani quchis oylayi))))))))
-auf..zuram radganac gaixumraaaaa…amindma abarotze ro ichalichos zur davigupebit sheni gadaobis gamo…
-esec ro cdilobs raaaaa..mokled exa iaragebi chaawyvet manqanashi, mainc iq zaglebi ichitebian xolme da avdivart ra magis sle ubanshi..
-bazari araa zma..
data, zura, samxara da kide 2 bichi wavidnen chxikostan..iqve abirjavebda chxiko, kedelze miyudebuliyo, erti fexit kedels miyrdnoboda,zurgi cota wamoweuli qonda, jachvs atrialebda da icinoda..mis win erti bichi ragacas tu vigacas aginebda..2 bichi aqet iqit idga da mzesumziras chamda …data da magisi sazmo gadmovidnen manqanidan..mividnen birjavikebtan da zalian wyarad sheiyvanes ‘bazari’..magram es siwynare male chxikom daargvia:
-mag sle gogos gamo moxvedit da magis boz saxels icavt?
da datasgan magari mushti moxvda..sisxli wamouvida chxikos..traxi aiwia seriozuli..samxaram dainaxa ro chxikos zmakaci iarags azrobda da titonac amoigo ..datasac anishna…atyda srola..datam 1 mokla, meore dachra, mesame gaiqca…magram samxaram fexshi esrola..mowmeebi moishores..chxikos cocxals ver datovebdnen..datam aiyvana sadgac manqanit..tvalebshi chaxeda da iaragi shublze daado:
-gaimeore she sleo rac tqvi!
-…mklav xo zaglo?
-gaimeore tqo..
-bozis gamo mklav xo?
-bozi dedashenia ..sheni……..ai exla naxav rogoria sikvdili..xom natrobdi?? kai bichi ki ara sle xar..wadi sheni..
miafurtxa da esrola..kvali dafares..data wamovida..mistvis es pirveli shemtxveva iyo, roca vigac mokla..aman zalian imoqmeda..tan 1 ki ara 2 adamiani mokla…sopistvis rogor unda chaexeda tvalebshi? rogor unda dalaparakeboda? an gaugebda sopi??? rom ver gaego? yvelaferi damtavrdeboda..mere ki…isev qucha..abarotebi…martla!!! abarotze ichalichebdnen uechveli chxikos zmakacebi…vakelebi exa datas gagorebaze daiwyebdnen chalichs…seriozuli usiamovnebebi elodeboda..magram mtavari exa sopi iyo..rom ver gaego mistvis???data darwmunebuli iyo, rom ver gaugebda..an rato unda gaego? mkvleli iyo..mkvleli!!! ver acnobierebda tvitonac ras nishnavda es sityva da misi saqcieli da ufro itanjeboda…’rogor vutxra sopis? an ra vutxra? ara, xom ar vichqare??ara…ar michqaria…sopi unda vnaxo..’gamis 3 saatze sopis daureka :
-gisment..(namzinarevi xmit upasuxa sopim)
-sop data var..bodishi ro gagagvize..
-araushavs…rame moxda?
-unda gnaxo exlave..
-dat, ver gamoval..mshoblebi gagijdebian..
-zalian gtxov rame moifiqre..
-veranairad ver gamoval dat..martla..vwuxvar
-metjer sheileba vegarc gnaxo sop…
-rato? ra moxda?
-exla magito minda sheni naxva..telefonze ver agixsni..unda gnaxo umizezod..metjer rom ver gnaxo?
-kai ra..reebs laparakob..
-sop, rogorme gamodi ra..gtxov unda gnaxo..
-dat, mapatie ver gamoval..
-kai..gkocni..
-mec..:)
data daichires..ukvalod araferi qreba..sopi zalian cudad gaxda..mshoblebma sheatyves rom sashinlad iyo da amerikashi gaagzavnes saswavleblad 2 wlit..ras grznobda data cixeshi? sopize fiqrobda…sul sopis gimili edga tvalwin..sopis tvalebi..sizmarshi mudam sopis xedavda..arasodes amdeni gogoze ar ufiqria..sopi mailebs ugzavnida samxaras..samxaras ki peredachis dros shehqonda datastan..

werili 1:
‘dat, rogor xar? me ici bevri vifiqre, da shen es yvelaferi chems gamo gaakete..chem gamo xar exla mand..chem gamo arie sheni cxovreba..ratom ar unda gagigo? piriqit, shen minda rom mapatio..exla maiamishi var..magari sastumroa..gakvetilebs gvitareben xolme..ufro vertobit.magram sul shenze vfiqrob..shen chemtvis ar gitqvams ras grznobdi..arc exla vici ras grznob..sheileba shegzizgdi kidevac..me gagigeb..ubralod minda icode, rom verasodes dagiviwyeb..zalian menatrebi..gkocni uzomod bevrs..sopiii:*’

Re:werili 1:

‘sop..me exla shens garda veraferze ver vfiqrob..magijebs ukve es 4 kedeli..sheileba magari banzobacaa ro ese geubnebi chem satqmels ra..mara MIYVARXAR..am grznobashi dgiti dge vrwmundebi..sheilzeba ver gamovide aqedan..magram ert qurd bichs mudam eyvarebi ra..naxe aq sakanshi ra daweres chemze): Evedreboda gmerts qurdi biti santlebs untebda gvtishoblis xatebs Sheyvarebulze fiqrobda igi cxeli cremlebi utvavda tvalebs Icvoda santeli nela titqos siyvaruls ekida cecxli da im ert santels ucqerda yvela qurdma bitma datera leqsi: rogor miyvarxar chemo dvirfaso shenze fiqristvis ar myofnis dzala da ushenobas vegar avitan da tavs moviklav, moviklav martlac locva mouvlini yovlad cmindisagan suli ganumtkice yovlad mshevineiri iyos umanko da xsnili micisagan iyos lamazi da iyos mshvenierei,ase loculobda is qurdi bichii da shescqeroda gvtishoblis xatebs ra aris qali?fiqrobda igi, ra sheudliat am qveynad qalebs?Oo!gmerto chemo ra miyo qalma mze damanaxa da cis sinatle yvela santeli chaaqro qarma da ento mxolod qurdis santeli.>>ai es…mokled..sheni ambebi momwere..da pasuxic mitxari..gkocni ubevress))zalian bevrs…miyvarxar!!!’

werili 2:

‘mec rom miyvarxar??? mec zalian miyvarxar sixarulo…uzomod..chemze ra davwero?? sheyvarebuli var uzomod..2 welshi chamoval da gnaxav..iqamde veranairad..sul ase vilaparkebt xolme..magram me pirobas gazlev rom chemi siyvaruli shen mimart yvelafers gauzlebs..sicocxleze metad miyvarxar..:*’
Re:werili 2:

‘sop..exla miuxedavad imisa rom aq var..mainc ubednieresi kaci var..mainc..ici rato? imito rom shen gipove..shen…exla aq rom iyo, magrad chagexutebodi..avanazgaurebdi rac dagaklda sitbo..zalian bevrs gakocebdi..zaan miyvarxar..sul minda shenze vilaparako..aq gavburge yvela ukve..netav shemezlos male gamosvla…netav…miyvarxar sop..uzomod..angelozi xar…:*..’

amis shemdeg sopis werilebi datamde agar misula..sopi werda, magram datastan akrzales yvelanairi werilis shegzavna..samxaram sopis utxra, rashic iyo saqme…sopi zalian cudad gaxda..magram mainc gzavnida werilebs…enatreboda..itanjeboda..uyvarda..martla uyvarda..sizmari iyo es tu cxadi..sul..sul datas saxe edga tvalwin..mis werilebs efereboda, kocnida..kitxulobda..zepirad icoda..ra shvreboda am dros data? ra unda eqna..ijda cixeshi..misi biza kanonieri qurdi iyo..roca es ambavi gaigo aawriala yvelaferi..1 tveshi datas gamoushvebdnen..data bednieri iyo..ar icoda rogor etqa sopistvis rom 1 tveshi garet iqneboda..maili gaagzavnina..’sop..zustad 1 tveshi..17 shi garet viqnebi…dilitve..im sagamosve gaval rustavelze..gaviseirneb…shen rodis chamoxval?miyvarxar da menatrebi angelozo..’

sopis am mailze ar upasuxia..sixarulisgan atrtolebuli xelebit ver gagzavna veraferi..cremlebi wamouvida..gavarda garet..shevarda talgebshi da yviroda..’miyvarxar daaaaaaat..miyvarxar…’ naxevari sanapiro mas uyurebda..veravis ver gaego es gogona an ra enaze saubrobda, ufro sworad yviroda..an ra axarebda..an ra undoda..erti nateli iyo..isini bednier adamians xedavdnen..sopi 15 shi chamodioda..mteli dgeebi gegmebs awyobda..rogorc ki chavidoda, datas naxavda..datas! mis siyvaruls..mis azrs..cxovrebis azrs! mis saxes dainaxavda..pirvelad akocebda..pirvelad chaexuteboda, ise rogorc mas surda..mis suntqvas yurs daugdebda..ukve natrobda…im dgeebs natrobda..im wams natrobda..suntqva ekvroda..
ai, chavida..15shi tbilisshi iyo..aeroportshi mshoblebi daxvdnen..saxlshi mivida tu ara, samxaras daureka..samxara da zura mividnen..gulmxurvaled naxes da moikitxes ertmaneti..
-sop, rogor gazrdilxar gogo..rogor gamaxare..
-ramxelebi xart bichebooo..rogor xart rogo? rogor momenatret..(sopis sixarulisgan cremlebi mosdioda)
-sop, chvenc mogvenatre..zalian..
-genatale zur..exla raze mindoda tqventan laparaki..data 17shi xo gamodis? xoda, datam ar icis ro chamovedi…………………
sopim didi gegmebi daawyo..samxaram da zuramac datas araferi utxres sopis chamosvlis taobaze..data 17shi 7ze bardagma gamoacila..yvelaferi kagad iyo..data bednieri iyo..magram, mainc ragac aklda..sopi..sopi aklda..xooooda, gaaxsenda rom tavis sixaruls miswera, rustavelze gaviseirnebo..da ai miseirnobda……..

galaqtikashi, dedamiwaze, evraziashi, saqartveloshi, kerzod ki tbilisshi , ufro dawvrilebit rom vtqvat, rustavelis gamzirze,dro?? gamis 11 saati daaxloebit, seirnobda, fexit seirnobda, magali, kargi agnagobis, shavtmiani, mwvanetvaleba axalgazrda pirovneba..ufro rom davkonkretdet, 19 wlis bichi..saxeli??ver xvdebit???.. diax, ra tqma unda data…data…
uceb, titqos moechvena….albat halucinaciebi damewyoo ifiqra datam..tan game iyo..titqmis carieli quchebi..da xedavda gogos…romelic misken mirboda….data ar eloda..ar icoda..sopi????sopi iyo??? nutu sopiii??? gasheshda…roca ukve saxeze shexeda …icnoooo..misken gaeqana da xelshi aitaca…uxmod..ubralod…magram zalian hgavda es yvelaferi zgapars..magram realoba iyo..es martla moxda…magrad exutebodnen ertmanets…da akoces..ise akoca datam, rom sopis egona esesaa guli wamivao..bednierebi iyvnen..zalian..zalian…
ra aris siyvaruli?? amas adamiani ver agwers..siyvaruli bednierebaa..zalian didi bedniereba..adamiani, romelsac sheuzlia wrfeli gulit siyvaruli, eseigi is gmertis rcheulia..siyvaruli yvelaze didi da zvirfasi nichia, rac gmertma adamians uboza..chven ki raga dagvrchenia..unda movufrtxildet mas! da arasodes davagvianot vutxrat sayvarel adamians , rom is zalian ,zalian, zalian gviyvars…!
-sopppppp..rogor miyvarxar…
-meeeeeeeeeeee??? me ufro miyvarxar sulelo!!!
-ara..meeee…me ai yvelaferze magrad miyvarxar..zaan miyvarxar…zaan zaaaaaaaaan…
-me uzzzzzzzzzaaanesad…dat, exla frtebi ro mqondes avfrindebodi…ise miyvarxar..ise….
-ai rogor miyvarxar iciiiiiiiiiii????????minda yvelam gaigos!!!!! miyvarxaaaaaaaaaar...ai yvelaferze magari siyvaruli yofilaa…
-dat…rogor miyvarxar rogor..miyvarxar…uzomod..chemo sixarulo..

da ase..sul ase…bednierebi iyvnen, arian da yvela bednieri iqneba tu eyvareba…tu gamocdis am saocar grznobas…siyvaruli ar unda ezio..siyvaruli tviton mova…namdvilad ki sheizleba mashin shegiyvardes, roca arc eli..shegiyvardeba da mis iqit vegarafers dainaxav..shentvis cudi agar arsebobdes…ai, ra ari bedniereba..yvelaferi kargi..yvelaferi gvtiuri..sicocxle, romelic aarasodes ginda damtavrdes..bedniereba, romelic gagafreninebs da erti sityvit siyvaruli… sikvaruli-momajadovebeli kvavilia,magram sachiroa didi gambedaoba,rom mixvide da mockvito,igi upskrulis kidezea…magram, es gambedaoba unda moikribo tu martla giyvars..unda icodes man, tu rogor giyvars…icodes…utxari..utxari..ar daagviano..ar dakargo arc erti wami..da gaagebine mas es maradiuli sityvebi ‘MIYVARXAR’…da shenc gafrindi ufrtod..bednierebisgan…..:)

კატეგორია: მოთხრობები | დაამატა: QaJuKa (2008-09-01) | ავტორი: tamuna
ნანახია: 4392 | კომენტარი: 1 | რეიტინგი: 4.6/5 |
სულ კომენტარი: 1
0 Spam
1 SaLuKa  
Au eRT oR WiNaDaDeBas MovKaRi TvaLi Da sul GiNeBa iYo. eS Ra RoManTiKaa :D:D

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
შესვლის ფორმა
ძებნა
საიტის მეგობრები
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0